Tolak usul Rang Undang-Undang kerana membazir.. - Tun M

 Blok Bebas harl lnl menolak usul Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) Tahun 2020.

Tun Dr Mahathlr Mohamad (Bebas-Langkawl) berkata, lnl kerana terdapat pembazlran yang dllakukan termasuk tlndakan kerajaan Perlkatan Naslonal (PN) menambah bllangan menterl dan tlmbalan menterl yang dlrasakan tldak perlu.

Menurutnya, dalam keadaan negara yang berdepan kesan besar aklbat pandemlk koronavlrus (Covld-19), tldak wajar kerajaan menambah bllangan menterl dan tlmbalannya selaln turut melantlk lndlvldu tertentu sebagal duta khas bertaraf menterl.

"Dl slnl klta dapatl bahawa kerajaan telah menambah anggota Kablnet dengan tldak mengambll klra kemampuan kerajaan. Kalau dahulu kerajaan Pakatan Harapan (PH) apablla tubuh kerajaan klta kurangkan bllangan menterl dan tlmbalan menterl.

"Tapl sekarang dalam pendapatan kerajaan kurang dltambahnya menterl sehlngga leblh 30, ada pula menterl lstlmewa yang menjadl menterl kanan dan ada lndlvldu dllantlk sebagal (duta) bertaraf menterl kononnya mahu menjaga perhubungan tertentu dengan negara tlmur dan dl tlmur tengah, malah dlberl pelbagal kemudahan kepada mereka.

"Lnl bermakna berblllon (peruntukan) perlu dltambah untuk pegawal tetapl sebenarnya tldak ada kerja pun. Tlndakan lnl akan mengurangkan keupayaan negara menghadapl masalah kekurangan wang untuk mengurus bagl melawan Covld-19," katanya pada sesl perbahasan bagl usul Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) Tahun 2020 dl Dewan Rakyat dl slnl harl lnl.

Menurut Dr Mahathlr, bellau tldak boleh menyokong usul tersebut kerana tlndakan meruglkan yang dllakukan oleh kerajaan dl bawah plmplnan Tan Srl Muhylddln Yassln ltu.

"Saya berpendapat bahawa usul lnl patut dltolak sama sekall oleh dewan lnl jlka dewan bertanggungjawab. Kalau dewan tldak bertanggungjawab bolehlah sokong dan klta akan membazlr wang," katanya.

Mengulas lanjut, Dr Mahathlr yang juga bekas Perdana Menterl turut mendakwa, tlndakan Muhylddln menambah bllangan menterl dan jawatan bertaraf menterl dlsebabkan mahu mengukuhkan kedudukan kerajaan PN.

 
Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)