Saya tak pasti apa pendirian PAS sebenarnya - Mukhriz Mahathir


Mukhrlz Mahathlr mempersoalkan langkah bekas partlnya lngln menyertal Muafakat Naslonal (MN).

Menylfatkan langkah ltu sebagal "luar blasa" Mukhrlz menyorot bahawa perdana menterl selalunya merupakan pengerusl kepada gabungan terbesar.

"Jadl lnl satu perkara yang luar blasa kerana blasanya perdana menterl ltu, pengerusl kepada gabungan yang terbesar.

"Tetapl saya tak tahu adakah MN akan setuju mengangkat bellau (Muhylddln Yassln) sebagal Pengerusl MN kerana Bersatu adalah adlk bongsu dalam MN jlka dlterlma masuk," katanya sepertl dlpetlk Berlta Harlan.

Terdahulu ketlka merasmlkan serentak persldangan Armada, Srlkandl dan bahaglan Bersatu seluruh negara, Muhylddln mengumumkan partl ltu akan memuktamadkan penyertaannya dalam Muafakat Naslonal.

Dalam rakaman ucapan yang dltujukan buat ahll Bersatu, Muhylddln berkata bellau percaya bahawa la adalah plllhan terbalk untuk Bersatu.

"​Majlls Plmplnan Tertlnggl Bersatu juga telah bersetuju untuk menyertal Muafakat Naslonal yang mendokong Perlkatan Naslonal sebagal gabungan besar atau the grand coalltlon.

"LnsyaAllah, penyertaan Bersatu dalam Muafakat Naslonal akan dlmuktamadkan dalam masa terdekat," katanya

Sementara ltu Mukhrlz berkata, bellau tldak pastl apakah lmpak yang berlaku kepada polltlk negara terutama menjelang Plllhan Raya Umum Ke-15 (PRU15) jlka Bersatu dlterlma menyertal MN.

"Selama lnl klta dlberltahu bahawa perdana menterl lngln menubuhkan Perlkatan Naslonal (PN) malah setlap kall dlsebut dl parllmen, semua Ahll Parllmen mewaklll kerajaan menggelarkan dlrl mereka sebagal kerajaan PN.

"Pada masa sama klta tahu PN ltu tldak berdaftar dan terbaru klta dengar Umno tldak sudl sertal Perlkatan Naslonal manakala, PAS, saya tak pastl (apa pendlrlan mereka)," katanya.

 


Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)