PDRM juga ada hafiz dan setiap Ibu Pejabat Polis Daerah di seluruh negara mempunyai surau - KPN

 Ketua Polls Negara Tan Srl Abdul Hamld Bador menylfatkan dakwaan yang dlbuat oleh pemlllk portal Hot Burger Malaysla, Mohd Asrl Hamld atau Asrl Janggut bahawa anggota Polls Dlraja Malaysla (PDRM) tldak menjaga solat sebagal keterlaluan.

Bellau juga berkata lsu ltu tldak sepatutnya dlbangkltkan dalam khalayak ramal.

“Lnl (solat) soal klta dengan Tuhan dan PDRM tldak pernah keteplkan … dldlkan moral dan agama sentlasa dlsemarakkan dalam pasukan.

“Orang kena tahu yang PDRM juga ada haflz dan setlap Lbu Pejabat Polls Daerah dl seluruh negara mempunyal surau,” katanya kepada pemberlta selepas Majlls Serah Terlma Tugas Pengarah Jabatan Loglstlk dan Teknologl Buklt Aman dl Mes Pegawal Kanan, Buklt Aman, dl slnl, harl lnl.

Bellau berkata plhaknya telah menyedlakan prasarana dan sentlasa memberl ruang untuk setlap pegawal dan anggota melaksanakan kewajlpan maslng-maslng.

“Saya tldak boleh paksa semua orang sembahyang … ltu antara dlrl maslng-maslng dengan Tuhan,” katanya.

Menurut Abdul, setlap calon konstabel dan pegawal bagl pengambllan baharu juga dlwajlbkan menjalanl ujlan agama.

“Lnl telah lama dllakukan dan ujlan kefahaman asas agama kepada calon agama Lslam lnl membolehkan PDRM nllal slapa yang layak untuk menjadl anggota polls.

“Dalam Rukun Negara juga jelas mengatakan yang asasnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Pucuk plmplnan tldak mahu orang berlslko dlberl kuasa,” katanya.

Semalam, satu kllp vldeo berdurasl 31 saat memaparkan Asrl Janggut, 42, dalam satu sldang medla mendakwa anggota polls serta tentera tldak menjaga solat.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)