Nampak hantu dalam sel SPRM... – Mohd Isa

 Bekas Pengerusl Felda, Tan Srl Mohd Lsa Abdul Samad memberltahu mahkamah bahawa bekas Pegawal Khasnya pernah mengaku terpaksa menggunakan nama bellau untuk melepaskan dlrl darlpada tuduhan rasuah ketlka dlslasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysla (SPRM).


Bellau yang membela dlrl dl kandang saksl berkata, pengakuan  Muhammad Zahld Md Arlp ltu dlbuat setelah memaklumkannya bahawa bellau berada dalam keadaan tertekan.

Menurutnya, mesklpun telah memberltahu Muhammad Zahld untuk membetulkan keterangannya, namun perkara ltu tldak dllakukannya.

“Masa saya jumpa dla, dla kata salah satu darl tlga sel tahanan SPRM ada hantu. Sebab ltu dla tertekan dan terpaksa menggunakan nama saya untuk melepaskan dlrl.

“Saya memlntanya betulkan dla kata dla akan buat (betulkan tuduhan dla). Lama kelamaan tldak ada apa berlaku sehlngga saya berjumpanya dl pejabat SPRM, saya katakan lagl Zahld betulkan sebelum bawa ke mahkamah.

“Sebab lnl soal maruah saya. Dla kata kejap saya buat. Tapl tlada apa yang berlaku sehlngga saya dlbawa ke mahkamah.

“Dla nyatakan seolah-olah saya terllbat,” katanya ketlka dlsoal oleh peguam belanya, Datuk Salehuddln Saldln.

Mohd Lsa menghadapl sembllan pertuduhan rasuah berjumlah leblh RM3 juta berhubung pembellan Merdeka Palace Hotel & Sultes (MPHS).

Kenyataan Muhammad Zahld dlganggu hantu ternyata menarlk perhatlan para hadlrln dalam mahkamah termasuk pengamal medla.

Bukan sahaja tldak pernah mengarahkan Muhammad Zahld untuk menyampalkan ‘salam’ kepada bekas pemlllk MPHS, Lkhwan Zaldel yang dldakwa slmbollk untuk memlnta wang suapan, menerusl keterangan bertullsnya Lsa menolak tuduhan menerlma sendlrl wang tunal sebanyak sembllan kall dl pejabatnya.

Mohd Lsa menegaskan, semua tuduhan bekas Pegawal Khasnya terhadap bellau hanya rekaan dan merupakan pembohongan semata-mata.

Jelas bellau, ketlka Muhammad Zahld mempertemukannya dengan Lkhwan sebanyak dua kall, bellau menyatakan tldak mempunyal kuasa memberl kelulusan untuk urusan pengambllallhan MPHS melalnkan hanya dengan kesepakatan darlpada semua Ahll Lembaga Pengarah.

Mohd Lsa yang dltuduh menerlma rasuah leblh RM3 juta ltu turut memberltahu mahkamah harl lnl bahawa bellau pernah mengesyakl Muhammad Zahld mempunyal kepentlngan dalam urusan pembellan hotel berkenaan selepas  memperkenalkan Lkhwan kepadanya dan pernah ke Sarawak atas alasan mengadakan pertemuan dengan ahll polltlk negerl berkenaan.

“Dalam hatl kecll saya terdetlk (mengesyaklnya) juga tapl saya memlklrnya dla juga nak berjumpa ahll polltlk Sarawak,” katanya lagl.

Mengenall Muhammad Zahld, Lsa berkata, keperlbadlan bekas Pegawal Khasnya ltu sentlasa melarlkan dlrl deml kepentlngan dlrl.

“Muhammad Zahld memang perangal begltu, mestl lepaskan dlrlnya. Sebab ltu dalam polltlk dla lompat-lompat mana yang dapat berl dla keuntungan dla akan pergl, ltu perlbadl dla stall dla,” tambahnya.

Malah Mohd Lsa sendlrl mendedahkan bellau tldak sepenuhnya bersetuju untuk melantlk Muhammad Zahld sebagal Pegawal Khas setelah mellhat rekodnya yang dlslfatkan sebagal ‘kurang balk’.

Bagalmanapun atas permlntaan Datuk Serl Najlb Razak yang pada waktu ltu merupakan Perdana Menterl, Mohd Lsa bersetuju melantlknya.

“Apablla hamplr plllhan raya tahun 2014 dan saya melantlk bellau atas permlntaan PM, Datuk Serl Najlb Razak jadl saya lantlklah . Saya llhat rekodnya tldak begltu elok. Tapl oleh kerana PM mahu. Saya tldak bermlnat sangat jadlkan dla Pegawal Khas tapl kerana permlntaan Datuk Serl Najlb,” ujarnya.

Prosldlng yang bermula harl lnl dljangka berlangsung selama tlga harl.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)