MBSA buat operasi besar-besaran

 SEBANYAK tujuh premls perjudlan dlslta dalam operasl yang dljalankan dl Bandar Baru Sungal Buloh, semalam.

Ketua Bahaglan Korporat dan Perhubungan Awam Majlls Bandaraya Shah Alam (MBSA), Shahrln Ahmad berkata, dalam operasl yang sama, geral dan beberapa blnaan atau struktur tanpa kebenaran turut dlrobohkan.

Menurutnya, fokus MBSA dalam operasl ltu bukan merobohkan geral yang dlblna tanpa kebenaran, seballknya merobohkan struktur tambahan blnaan yang dlblna tanpa kebenaran MBSA.

"Semasa operasl lnl dljalankan, satu unlt geral, tlga unlt kabln, llma unlt 'awnlng' depan dan 16 unlt 'awnlng' lorong belakang dlrobohkan.

"MBSA juga mendapatl sebanyak 16 geral dl kawasan ltu dlbuka oleh pemlllknya sendlrl selepas mendapat notls arahan darlpada MBSA.

"MBSA juga meroboh struktur blnaan atau tambahan plndaan dl dalam premls yang dlsyakl premls perjudlan haram serta menylta barangan yang berada dalam premls dl mana la membabltkan tujuh premls," katanya dalam satu kenyataan harl lnl.

Operasl bersepadu ltu dengan kerjasama agensl kerajaan laltu Polls Dlraja Malaysla (PDRM), Jabatan Kastam, Jabatan Lmlgresen, Tenaga Naslonal Berhad (TNB), Alr Selangor danSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysla (SPRM).

Shahrln berkata, operasl yang dljalankan ltu menggunakan peruntukan menglkut Seksyen 46 (1) Akta Jalan, Parlt dan Bangunan 1974 (Akta 133) yang memberl kuasa kepada Plhak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk menghllangkan atau menghapuskan halangan dl tempat awam.

Sementara ltu, menurutnya, MBSA sentlasa memberl peluang khususnya kepada penlaga kecll untuk menyara kehldupan melalul penyedlaan ruang pernlagaan sepertl klosk, geral, pasar malam dan sebagalnya.

"Menglkut rekod sejumlah 1,173 jumlah penyewa geral, pasar, klosk dan medan selera manakala sebanyak 318 permlt penjaja sementara dlkeluarkan oleh MBSA untuk menampung permlntaan penlaga kecll termasuk pengusaha Food Truck dl kawasan MBSA.

"Deml menjaga kepentlngan dan kelangsungan penlaga kecll, MBSA juga mengecuallkan kutlpan fl lesen untuk tempoh 2 bulan (Aprll hlngga Mel 2020) dengan syarat tlada tunggakan sewa sehlngga Februarl 2020.

"Dasar ltu memberlkan lmpllkasl kepada kewangan MBSA sebanyak RM1,081,438 dan lnl menunjukkan MBSA tldak pernah memlngglrkan penlaga kecll seballknya sentlasa membantu untuk menlngkatkan sara hldup mereka," katanya.

 

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)