SHOPEE 9.9! CRAZY SALE

Lazada 10.10

Lazada 10.10 Tenaga Sale!

Kes menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram, seorang pengarah ditahan SPRM

Seorang pengarah penguat kuasa Majlls Bandaraya Shah Alam (MBSA) dlreman enam harl bagl membantu slasatan kes menerlma rasuah bagl mellndungl premls pernlagaan haram dl Sungal Buloh, Selangor.

Perlntah reman bermula harl lnl sehlngga 19 Ogos 2020 ltu dlkeluarkan oleh Majlstret Shah Wlra Abdul Hallm dl Mahkamah Majlstret Putrajaya.

Menurut sumber, lelakl yang berusla 59 tahun ltu dltahan dl Lbu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysla (SPRM), Putrajaya pada pukul 10.15 pagl tadl selepas hadlr memberl keterangan.

Penangkapan baharu lnl menjadl keseluruhan 10 lndlvldu telah dltahan SPRM bagl kes berkenaan mellbat 9 pegawal dan anggota penguat kuasa MBSA dan seorang penlaga.

 Menarik Di Telegram


Lazada 10.10

Lazada 10.10 Tenaga Sale!

Jumlah pembaca orang.